СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ


Органи управління НВК

Структура НВК


IV. Управління навчально-виховним комплексом

4.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється його засновником і відділом освіти Шосткинської районної державної адміністрації. Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як З роки. Директор навчально-виховного комплексу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти Шосткинської районної державної адміністрації згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.

42. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу (конференція), що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу; учнів навчально-виховного комплексу другого-третього ступеня - класними зборами; батьків, представників громадськості -класними батьківськими зборами. Термін їх повноважень становить три роки. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в ній бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати конференцію мають голова ради навчально-виховного комплексу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, засновник. Загальна конференція:

обирає раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

заслуховує звіт директора навчально-виховного комплексу і голови ради навчально-виховного комплексу;

розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчально-виховного комплексу;

затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчально-виховного комплексу.

4.3. У період між конференцією діє рада навчально-виховного комплексу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;

- розширення колегіальних форм управління навчально-виховним комплексом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування у дітей навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчально-виховному комплексі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів і дітей дошкільного віку та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів та дітей дошкільного віку;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язкової загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчально-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІП ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією навчально-виховного комплексу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією навчально-виховного комплексу. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- - добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчально-виховного комплексу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально-виховного комплексу.

4.3.5. Очолює раду навчально-виховного комплексу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного комплексу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчально-виховного комплексу:

організовує виконання рішень загальної конференції (зборів);

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчально-виховного комплексу;

затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу;

сприяє формуванню мережі класів навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчально-виховного комплексу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов дітей, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів та дітей дошкільного віку;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчально-виховного комплексу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4 Директор навчально-виховного комплексу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональну розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівнів працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- - підтримує ініціативу щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- 4.9. У навчально-виховному комплексі за рішенням загальної конференції або ради навчально-виховного комплексу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет.

- 4.10. Учнівські збори навчально-виховного комплексу (класу) - колегіальний орган учнівського самоврядування які:

- - обирають органи учнівського самоврядування навчально-виховного комплексу (класу);

- - висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування закладу;

- - обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

- 4.11. Батьківські збори навчально-виховного комплексу (класу) - колективний орган батьківського самоврядування які:

- - обирають органи батьківського самоврядування;

- - обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування закладу освіти; залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

- - вносять на розгляд ради навчально-виховного комплексу, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та в навчально-виховному комплексі;

- - запрошують педагога-організатора, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації навчально-виховного комплексу для обговорення стану і перспектив роботи класу і навчально-виховного комплексу, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків.

- V. Матеріально-технічна база

- 5.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчально-виховного комплексу.

- 5.2. Майно навчально-виховного комплексу належить до спільної комунальної власності територіальних громад району і передане у постійне користування відділу освіти Шосткинської райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчально-виховного комплексу та укладених ним угод.

- 5.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчально-виховному комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, майстерні, комп'ютерного класу, спортивного, актового залів, бібліотеки, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, приміщення дошкільного підрозділу тощо.

5.6. За навчально-виховним комплексом закріплено земельну ділянку, де розміщені спортивний майданчик, навчально-дослідницька ділянка, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 44

Коментарi

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031